Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krótko o nas

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, podległą Rektorowi UJ, realizującą zadania wskazane w Regulaminie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym zadania archiwum zakładowego i powołaną do koordynowania całokształtu działalności archiwalnej UJ. Nadzoruje postępowanie z dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z najstarszych i największych archiwów uniwersyteckich na świecie. Jego zbiory liczą prawie osiem tysięcy metrów bieżących akt. W skład zasobu Archiwum UJ wchodzą liczne zespoły archiwalne, między innymi akta urzędu rektora, zgromadzenia ogólnego uniwersytetu, senatu, administracji uniwersyteckiej, wydziałów, kolegiów, burs, katedr, seminariów, zakładów, instytutów, kierunków i specjalizacji studiów, stowarzyszeń i organizacji, masowe akta studenckie, dokumentacja majątkowa.

Zbiory Archiwum UJ gromadzą też dokumentację pozaaktową jak spuścizny osób prywatnych, pieczęcie, medale, plakaty oraz audiowizualną: fotografie, filmy, nagrania radiowe. 

Jednocześnie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką, która łączy w swojej działalności funkcje dokumentacyjne, informacyjne, edukacyjne i naukowo-badawcze. Szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań jest historia Uniwersytetu Jagiellońskiego od pierwszej fundacji w 1364 r. do czasów współczesnych. Współpracujemy w procesie dydaktycznym szkolenia studentów UJ i innych uczelni poprzez organizację pokazów archiwalnych. Oferujemy również możliwość odbycia u nas praktyk w zakresie archiwistyki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Regulamin Archiwum UJ

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2024: Formularz zgłoszenia użytkownika

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Regulamin świadczenia usług przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem

Załącznik nr 1 Cennik kwerend

Załącznik nr 2 Cennik usług reprograficznych

Załącznik nr 3 Formularz zamówienia na wykonanie reprodukcji ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie RODO

Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: przekazywania akt spraw zakończonych do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej