Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Zjazd Historyków Wychowania w Poznaniu

W dniach 13–15 października 2019 r. w Poznaniu odbył się I Zjazd Historyków Wychowania pod tytułem „Polskie tradycje akademickie” zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i Towarzystwo Historii Edukacji.

Zjazd obradował w pięciu sekcjach tematycznych: „Koncepcje i modele uniwersytetu”, „Kobiety na uniwersytetach – kształcenie i kariery”, „Polacy na studiach za granicą i cudzoziemcy w Polsce”, „Profesor uniwersytetu – uczony czy urzędnik?” oraz „Historia wychowania – przedmiot kształce-nia i dyscyplina naukowa – tradycje i współczesne tendencje”. Wygłoszono ponad 50 referatów. Zjazd zgromadził ponad 100 przedstawicieli historii wychowania i oświaty ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali prof. dr hab. Julian Dybiec z In-stytutu Historii oraz dr hab. Maciej Zdanek z Oddziału Badań Dziejów UJ w Archiwum UJ, który przedstawił referat pt. „Akademia Krakowska jest Academia Regni. O genezie idei Szkoły Głównej i stanu akademickiego (XVI–XVII wiek)”.

Nasza obecność była nawiązaniem do prowadzonych od lat 30. XX w. intensywnych badań nad dzie-jami szkolnictwa, wychowania i myśli pedagogicznej w Polsce i wielkiego wkładu w rozwój tej dys-cypliny naukowej ze strony pracowników Archiwum UJ, z Henrykiem Baryczem i Leszkiem Hajdu-kiewiczem na czele. Następny Zjazd Historyków Wychowania ma odbyć się w Krakowie w 2023 r.

W 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, a jego organizacji podjęli się Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia Ignatianum.