Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum UJ w mediach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pamięć Uniwersytetu

Projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu” został zainicjowany w styczniu 2010 r. przez Bogusława Sławińskiego i Macieja Zborka, pracowników Oddziału Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istotą projektu jest przeprowadzanie filmowych wywiadów z Profesorami, Pracownikami i Absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy serdecznie do ich obejrzenia i słuchania.

Projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu” został zainicjowany w styczniu 2010 r. przez Bogusława Sławińskiego i Macieja Zborka, pracowników Oddziału Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011-2018 stałym współpracownikiem realizującym projekt był operator obrazu - Andrzej Hytroś. Od roku 2017 przy realizacji projektu pracują Tomasz Głodek, zajmujący się animacją i grafiką oraz Wojciech Frycz komponujący muzykę. W roku 2018 Archiwum podjęło starania, aby wykonać tłumaczenie dla wszystkich dotychczas zrealizowanych materiałów dokumentalnych. Prace potrwają kilka lat i są realizowane przez Martę Bydłoń (MB Manufaktura języków obcych) oraz Marię McFarland i Anyę Attemberg. 

Dzięki staraniom twórców od roku 2012 projekt został objęty patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawują: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, PEN Club, Polski Instytut Antropologii, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Patronami medialnymi są Radio Kraków i Dziennik Polski.

Istotą projektu jest przeprowadzanie i utrwalanie przy użyciu kamer filmowych wspomnień Profesorów, Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane, a nastepnie zmontowane materiały dają zindywidualizowane świadectwo czasów, w których żyli i tworzyli nasi Rozmówcy, upamiętniają ich działalność i dokonania naukowe, a zarazem składają się na szczególny rodzaj „pamięci zbiorowej", konstytuującej naszą społeczność uniwersytecką.  

Przeprowadzone i zarejestrowane wywiady składają się na jedyny w swoim rodzaju multimedialny materiał źródłowy do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej w XX i XXI wieku. Archiwum UJ ze swej strony zapewnia zachowanie wysokich standardów metodologicznych i etycznych, takich jak świadoma zgoda Rozmówców na wywiad, zachowanie Ich praw autorskich do nagranego materiału, przeprowadzanie rozmów według opracowanego kwestionariusza przez doświadczonych pracowników i szacunek wobec Rozmówców. Stawiamy sobie za zadanie nie tylko przeprowadzanie takich wywiadów, ale i ich opracowanie (według zasad montażu dynamicznego), przechowywanie, a także udostępnianie zarówno w Internecie, jak i innych źródłach przekazu (m.in. radio).

W skróconej autoryzowanej postaci materiał filmowy jest emitowany na stronie internetowej Archiwum UJ. Za zgodą Rozmówców możliwe też jest wykorzystywanie materiału filmowego w celach naukowych oraz dla popularyzacji osiągnięć, wzmacniania wizerunku i tożsamości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niepublikowane wspomnienie Zygmunta Starachowicza dotyczące Sonderaktion Krakau

Dokument poświęcony Aktion gegen Universitäts-Professoren (Sonderaktion Krakau).

Dokument poświęcony samotności w czasach epidemii koronawirusa

Poniższa lista wywiadów przygotowana została według kolejności alfabetycznej:

(Wybrany materiał filmowy jest dostępny po naciśnięciu lewym klawiszem myszki na pogrubione imię i nazwisko).

1. Andrzej Bałanda (fizyk, inicjator założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, b. prodziekan Instytutu Fizykii UJ).

2. Andrzej Białas (fizyk, b. prezes PAU).

3. Adam Bielański (chemik, b. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1966-1968).

4.Antoni i Hanna Dziatkowiakowie (medycy, b. kierownik Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń CMUJ, b. kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży CMUJ).

5. Krystyna Dyrek (chemik, b. prodziekan Wydziału Chemii w latach 1984-1990, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990-1993).

6. Andrzej Fuliński (fizyk, b. dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego).

7. Józef Gierowski (historyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-1989).

8. Bolesław Ginter (archeolog, b. prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, w latach 1990-93 prorektor UJ).

9. Maria Gołaszewska (filozof, estetyk, b. kierownik Zakładu Estetyki UJ, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyki Empirycznej).

10. Stanisław Grodziski (prawnik, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987–1990, członek PEN Clubu).

11. Kazimierz Grotowski (fizyk, członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego).

12. Antoni Jackowski (geograf, b. dziekan wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, założyciel i redaktor naukowy czasopisma Peregrinus Cracovensis).

13. Lucjan Jarczyk (fizyk, pomysłodawca międzynarodowej konferencji MESON w Krakowie, jedyny Polak wyróżniony nagrodą MinervaPreis).

14. Marek Jarnicki (matematyk, b. dyrektor Instytutu Matematyki, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ).

15. Krzysztof Kaczanowski (antropolog, b. kierownik Zakładu Antropologii UJ, przewodniczący Komitetu Antropologii PAN, inicjator odtworzenia Komisji Antropologicznej PAU).

16. Jan Kaiser (psycholog, kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychofizjologii działającego w Instytucie Psychologii UJ, b. dyrektor Instytutu Psychologii UJ).

17. Jerzy Koziński (wieloletni pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, sybirak, dzięki jego staraniom w zbiorach BJ powstała kolekcja XIX i XX-wiecznej fotografii).

18. Aleksander Krawczuk (historyk i filolog klasyczny, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UJ, prezes krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich).

19. Reinhard Kulessa (fizyk, były członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

20. Henryk Markiewicz (filolog polski, prezes PAN w latach 1981-86, b. dyrektor Instytutu Filologii UJ).

21. Andrzej Pelczar (matematyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego).

22. Maria Podraza-Kwiatkowska (filolog polski, eseistka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich).

23. Michał Pułaski (historyk, b. dyrektor Instytutu Historii UJ, członek-założyciel NSZZ Solidarność na Uniwersytecie, w latach 1981-1989 stał na czele Komisji Uczelnianej).

24. Czesław Robotycki (etnolog, b. dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w latach 2000-2008, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Piwnicy Pod Baranami).

25. Zdzisław Jan Ryn (psychiatra, prekursor światowych badań wysokogórskich, alpinista, były ambasador RP w Chile i Argentynie).

26. Władysław Serczyk (historyk, b. dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1974-78, prorektor UJ w latach 1978-81).

27. Janina Sokołowska-Pituch (anatom, b. kierownik Zakładu Anatomii Opisowej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie latach 1961-1985, honorowa członkini Polskiego Związku Niewidomych).

28. Stanisław Stabryła (filolog klasyczny, wybitny znawca świata antycznego, b. kierownik Katedry Latynistyki).

29. Stanisława Stokłosowa (endokrynolog, jedna z pionierek badań nad endokrynologią rozrodu zwierząt).

30. Adam Strzałkowski (fizyk jądrowy, członek PAU, prorektor UJ w latach 1973 - 1975, b. dyrektor Instytutu Fizyki UJ).

31. Józef Surowiak (biolog, b. dziekan wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, inicjator powstania Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii UJ).

32. Andrzej Szczeklik (lekarz, b. rektor Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1990-1993, b. wiceprezes PAU).

33. Józef Wolski (historyk, wybitny znawca historii starożytnej, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego).

34. Marta Wyka (filolog polski, eseistka, założycielka pierwszej w Polsce Katedry Krytyki Współczesnej, redaktor Dekady Literackiej).

35. Jerzy Wyrozumski (historyk, autorytet w dziedzinie mediewistyki, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Sekretarz Generalny PAU).

Wszystkie wywiady są dostępne po naciśnięciu lewym klawiszem myszki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron