Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spuścizna Profesora Romana Grodeckiego wzbogacona i powiększona

Przechowywana w Archiwum spuścizna prof. Romana Grodeckiego znacząco się powiększyła dzięki darowi Prof. Jerzego Wyrozumskiego, który przed swoją śmiercią zadysponował archiwum i biblio-teką.

Prof. Jerzy Wyrozumski był uczniem Romana Grodeckiego i jego następcą na stanowisku kierownika Zakładu Historii Polski Średniowiecznej. Od swojego Mistrza i Poprzednika otrzymał księgozbiór oraz materiały warsztatowe i osobiste, nad którymi sprawował pieczę. Był też kustoszem pamięci i twórczości swego Mistrza, m.in. przygotował do druku tom tekstów R. Grodeckiego pt. „Polska Pia-stowska”.

W maju i październiku 2018 r. zgodnie z wolą Prof. Wyrozumskiego zostały przekazane do Archi-wum UJ w dwóch partiach materiały warsztatowe, biograficzne i korespondencja wybitnego krakow-skiego mediewisty. Trzydzieści pięć teczek archiwaliów uzupełniło spuściznę prof. Grodeckiego przechowywaną pod sygnaturą Sp. 37.

Roman Grodecki (1889 – 1964) był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym mediewi-stą, wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej (przekształcanej pod różnymi nazwami aż po katedrę Historii Polski do XV w., dziś: Zakład Historii Polski Średniowiecznej). Większość nabytku stanowią wykłady i wypisy z historii Polski, zwłaszcza z zakresu uprawianej przez R. Gro-deckiego ze szczególnym znawstwem historii społeczno-gospodarczej: osadnictwa, miast, rzemiosła, handlu, górnictwa solnego, pieniądza, świadczeń ludności, wieców, konfederacji, a także z dziejów Krakowa. Teksty te dają znakomity wgląd w jego zainteresowania, warsztat naukowy i dorobek twór-czy, który częściowo znalazł wyraz w druku. Wśród akt osobistych jest korespondencja z lat 1927–1964, własnoręczna biografia wojenna, nieliczne zdjęcia oraz dokumenty żony Stefanii Grodeckiej i córki Heleny.

Osobna teczka mieści materiały przejęte po Prof. Franciszku Bujaku (1875–1953), związane z pra-cami nad V tomem „Kodeksu dyplomatycznego Małopolski”.