Pamięć Uniwersytetu

Projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu" został zainicjowany w styczniu 2010 r. przez Bogusława Sławińskiego i Macieja Zborka, pracowników Oddziału Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011-2018 stałym współpracownikiem realizującym projekt był operator obrazu - Andrzej Hytroś. Od roku 2017 przy realizacji projektu pracują Tomasz Głodek, zajmujący się animacją i grafiką oraz Wojciech Frycz komponujący muzykę. W roku 2018 Archiwum podjęło starania, aby wykonać tłumaczenie dla wszystkich dotychczas zrealizowanych materiałów dokumentalnych. Prace potrwają kilka lat i są realizowane przez Martę Bydłoń (MB Manufaktura języków obcych) oraz Marię McFarland i Anyę Attemberg. 

Dzięki staraniom twórców od roku 2012 projekt został objęty patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawują: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, PEN Club, Polski Instytut Antropologii, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Patronami medialnymi są Radio Kraków i Dziennik Polski.

Istotą projektu jest przeprowadzanie i utrwalanie przy użyciu kamer filmowych wspomnień Profesorów, Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane, a następnie zmontowane materiały dają zindywidualizowane świadectwo czasów, w których żyli i tworzyli nasi Rozmówcy, upamiętniają ich działalność i dokonania naukowe, a zarazem składają się na szczególny rodzaj „pamięci zbiorowej", konstytuującej naszą społeczność uniwersytecką.  

Nagrania składają się na jedyny w swoim rodzaju multimedialny materiał źródłowy do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej w XX i XXI wieku. Archiwum UJ ze swej strony zapewnia zachowanie wysokich standardów metodologicznych i etycznych, takich jak świadoma zgoda Rozmówców na wywiad, zachowanie Ich praw autorskich do nagranego materiału, szacunek wobec Rozmówców. Stawiamy sobie za zadanie nie tylko przeprowadzanie takich wywiadów, ale i ich opracowanie (według zasad montażu dynamicznego), przechowywanie, a także udostępnianie zarówno w Internecie, jak i innych źródłach przekazu (m.in. radio).

W skróconej, autoryzowanej postaci materiał filmowy jest publikowany na oficjalnym kanale YouTube Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na stronie internetowej Archiwum UJ. Za zgodą Rozmówców możliwe też jest wykorzystywanie materiału filmowego w celach naukowych oraz dla popularyzacji osiągnięć, wzmacniania wizerunku i tożsamości Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Materiały specjalne:

Niepublikowane wspomnienie Zygmunta Starachowicza dotyczące Sonderaktion Krakau

Dokument poświęcony Aktion gegen Universitäts-Professoren (Sonderaktion Krakau).

Dokument poświęcony samotności w czasach epidemii koronawirusa

 

Poniższa lista wywiadów przygotowana została według kolejności alfabetycznej:

(Wybrany materiał filmowy jest dostępny po naciśnięciu lewym klawiszem myszki na pogrubione imię i nazwisko).

 

1. Andrzej Bałanda (fizyk, inicjator założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, b. prodziekan Instytutu Fizykii UJ).

2. Andrzej Białas (fizyk, b. prezes PAU).

3. Adam Bielański (chemik, b. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1966-1968).

4. Antoni i Hanna Dziatkowiakowie (medycy, b. kierownik Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń CMUJ, b. kierownik Klinikii Endokrynologii Dzieci i Młodzieży CMUJ).

5. Andrzej Fuliński (fizyk, b. dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego).

6. Józef Gierowski (historyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-1989).

7. Bolesław Ginter (archeolog, b. prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, w latach 1990-93 prorektor UJ).

8. Maria Gołaszewska (filozof, estetyk, b. kierownik Zakładu Estetyki UJ, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyki Empirycznej).

9. Kazimierz Grotowski (fizyk, członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego).

10. Antoni Jackowski (geograf, b. dziekan wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, założyciel i redaktor naukowy czasopisma Peregrinus Cracovensis).

11. Lucjan Jarczyk (fizyk, pomysłodawca międzynarodowej konferencji MESON w Krakowie, jedyny Polak wyróżniony nagrodą Minerva Preis).

12. Krzysztof Kaczanowski (antropolog, b. kierownik Zakładu Antropologii UJ, przewodniczący Komitetu Antropologii PAN, inicjator odtworzenia Komisji Antropologicznej PAU).

13. Jan Kaiser (psycholog, kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychofizjologii działającego w Instytucie Psychologii UJ, b. dyrektor Instytutu Psychologii UJ).

14. Jerzy Koziński (wieloletni pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, sybirak, dzięki jego staraniom w zbiorach BJ powstała kolekcja XIX i XX-wiecznej fotografii).

15. Aleksander Krawczuk (historyk i filolog klasyczny, b. kierownik Zakładu Historii Starożytnej UJ, b. prezes krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich).

16. Reinhard Kulessa (fizyk, były członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

17. Henryk Markiewicz (filolog polski, prezes PAN w latach 1981-86, b. dyrektor Instytutu Filologii UJ).

18. Andrzej Pelczar (matematyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, b. przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego).

19. Maria Podraza-Kwiatkowska (filolog polski, eseistka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich).

20. Michał Pułaski (historyk, b. dyrektor Instytutu Historii UJ, członek-założyciel NSZZ Solidarność na Uniwersytecie, w latach 1981-1989 stał na czele Komisji Uczelnianej).

21. Czesław Robotycki (etnolog, b. dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w latach 2000-2008, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Piwnicy Pod Baranami).

22. Zdzisław Jan Ryn (psychiatra, prekursor światowych badań wysokogórskich, alpinista, były ambasador RP w Chile i Argentynie).

23. Władysław Serczyk (historyk, b. dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1974-78, prorektor UJ w latach 1978-81).

24. Janina Sokołowska-Pituch (anatom, b. kierownik Zakładu Anatomii Opisowej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie latach 1961-1985, honorowa członkini Polskiego Związku Niewidomych).

25. Stanisław Stabryła (filolog klasyczny, wybitny znawca świata antycznego, b. kierownik Katedry Latynistyki).

26. Adam Strzałkowski (fizyk jądrowy, członek PAU, prorektor UJ w latach 1973 - 1975, b. dyrektor Instytutu Fizyki UJ).

27. Józef Surowiak (biolog, b. dziekan wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, inicjator założenia Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii UJ).

28. Andrzej Szczeklik (lekarz, b. rektor Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1990-1993, b. wiceprezes PAU).

29. Józef Wolski (historyk, wybitny znawca historii starożytnej, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego).

30. Marta Wyka (filolog polski, eseistka, założycielka pierwszej w Polsce Katedry Krytyki Współczesnej, redaktor Dekady Literackiej).

31. Jerzy Wyrozumski (historyk, autorytet w dziedzinie mediewistyki, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego, b. Sekretarz Generalny PAU).

     Mecenas projektu                               Partner techniczny projektu

 

                    

Koordynator projektu

Maciej Zborek

tel. (12) 663 34 50

maciej.zborek@uj.edu.pl

 

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Patron medialny

Patronat naukowy

Tłumaczenia