Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krótko o nas

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, podległą Rektorowi UJ, realizującą zadania wskazane w Regulaminie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym zadania archiwum zakładowego i powołaną do koordynowania całokształtu działalności archiwalnej UJ. Nadzoruje postępowanie z dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z najstarszych i największych archiwów uniwersyteckich na świecie. Jego zbiory liczą prawie osiem tysięcy metrów bieżących akt. W skład zasobu Archiwum UJ wchodzą liczne zespoły archiwalne, między innymi akta urzędu rektora, zgromadzenia ogólnego uniwersytetu, senatu, administracji uniwersyteckiej, wydziałów, kolegiów, burs, katedr, seminariów, zakładów, instytutów, kierunków i specjalizacji studiów, stowarzyszeń i organizacji, masowe akta studenckie, dokumentacja majątkowa, spuścizny profesorskie.

Zbiory Archiwum UJ gromadzą też dokumentację pozaaktową (pieczęcie, plakaty) i audiowizualną (fotografie, filmy, nagrania radiowe). 

Jednocześnie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką, która łączy w swojej działalności funkcje dokumentacyjne, informacyjne, edukacyjne i naukowo-badawcze ze szczególnym uwzględnieniem historii Uniwersytetu. Współpracujemy w procesie dydaktycznym szkolenia studentów UJ i innych uczelni w zakresie archiwistyki i historii.