Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia

Wydawnictwa Archiwum UJ można zamawiać listownie, telefonicznie lub przez Internet.

dr Marcin Baster

marcin.baster@uj.edu.pl 

tel. (12) 663 35 39 lub (12) 663 35 35  

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel. (12) 663 35 35

Wystawiamy faktury VAT.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae

​Colligite fragmenta ne pereant... : studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu / Maria Kowalczyk.

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2010.
(Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 1)
448 s., 24 il.; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-40-0

Tom zbiera obszerny i wartościowy dorobek naukowy Marii Kowalczyk, rozproszony dotąd po wielu rzadkich – i czasem trudno dostępnych – wydawnictwach. Dotyczy on dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku. Jest świadectwem rozległej erudycji i wieloletnich kwerend archiwalnych i bibliotecznych, zwłaszcza w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, którego pracownikiem była Autorka.
 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w. Sylwetki - teksty - studia/ Zofia Włodek.

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2012
510 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 2).
ISBN 978-83-61033-49-3

Książka profesor Zofii Włodek jest reedycją jej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry" Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia i indeksy.
Tom jest dedykowany Zofii Włodek, zasłużonej dla badań nad dziejami Almae Matris Jagellonicae, w pięćdziesięciopięciolecie Jej pracy naukowej.

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591. Samorząd Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego w XV-XVI wieku / opracowała Dagmara Wójcik-Zega

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2014 (Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 3) 400 s.; 25 cm
ISBN 978-83-65548-27-6

Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Większego (Collegium Maius) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Jest to jedyna na Uniwersytecie Krakowskim zachowana w oryginale piętnastowieczna księga uchwał. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności tego kolegium. Prezentowana publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą jest obszerny wstęp źródłoznawczy, omówienie ustroju i funkcjonowania kolegium oraz wykaz urzędników. Druga część publikacji to edycja krytyczna źródła zaopatrzona w obszerny komentarz filologiczny i rzeczowy.

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku / Marcin Baster

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015
494 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 4).
ISBN 978-83-65548-18-4 

Jest to monografia Bursy Starnigielskiej, jednego z nowożytnych kolegiów studenckich Uniwersytetu Krakowskiego, ufundowanej na mocy testamentu Wawrzyńca Starnigiela. W części pierwszej książka zawiera obszerny opis rozwoju systemu kolegiów uniwersyteckich w Europie i Krakowie w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej, a następnie omówienie fundacji, rozwoju, organizacji, gospodarki i mieszkańców bursy. Dopełnieniem są wykazy prowizorów i seniorów bursy. Część druga zawiera krytyczne, po raz pierwszy publikowane edycje najważniejszych źródeł do dziejów Bursy. Składają się na nie: testament Starnigiela, ordynacja czynszów, statuty, inwentarze, metryka mieszkańców i rachunki. 

 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Universitätsstudium und Gesellschaft in Mittelaeuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert / hrsg. von Krzysztof Ożóg, Maciej Zdanek

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2017
278 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 5).
ISBN 978-83-65548-22-1 

Tom studiów w języku niemieckim i angielskim zawiera artykuły historyków z  Polski, Czech, Niemiec, Węgier i Szwajcarii. Dotyczy wykształcenia uniwersyteckiego wybranych grup społecznych i zawodowych w XV–XVIII wieku w Europie Środkowej. Nawiązuje do  rozwijających się żywo badań nad dawnymi uniwersytetami oraz kulturą pisma i wiedzy w dawnych społeczeństwach. Głównymi narzędziami sa metoda prozopograficzna i bazy danych, pozwalające odtwarzać rekrutację oraz liczebność profesorów i studentów, kariery akademickie, świeckie, kościelne i zawodowe ludzi z wyższym wykształceniem, ich działalność publiczną i twórczość.

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2017
372 s.: il.; 25 cm.
(Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; 6).
ISBN 978-83-65548-25-2 

Tematem książki jest powstanie i rozwój samoświadomości historycznej i kultury pamięci krakowskiego środowiska uniwersyteckiego w epoce jagiellońskiej. Praca została zarysowana na szerokim tle europejskich badań nad pamięcią, tożsamością i historiografią uniwersytecką. Autor omawia główne nośniki wiedzy i pamięci o własnej przeszłości (źródła pisane, materialne i ikonograficzne). Na tej podstawie rekonstruuje główne wątki i etapy rozwoju tego zjawiska, zogniskowane wokół takich tematów, jak: fundacja Kazimierzowska w 1364 r., fundacja jagiellońska w 1400 r., osoby fundatorów, genealogia Uniwersytetu Krakowskiego oraz wykazy sławnych profesorów, dobrodziejów i wychowanków. 

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.

Universitas contra haeresim. działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciela Uniwersytetu Krakowskiego / Wojciech Świeboda

Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2021
318 s.; 25 cm.
(Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; 7)
ISBN 978-83-65548-86-3

Książka ukazuje mało znane oblicze Uniwersytetu Krakowskiego, której władze i członkowie podejmowali różnorodne działania, aby powstrzymać szerzenie się heretyckich poglądów i praktyk w diecezji krakowskiej. Szczególna rola w tym zakresie przypadła Stanisławowi ze Skarbimierza (zm. 1431), doktorowi prawa kanonicznego i pierwszemu rektorowi Uniwersytetu. Był on autorem antyhusyckich traktatów polemicznych i osobiście angażował się w postępowanie inkwizycyjne przeciw osobom podejrzanym o herezję. Książka jest monografią tego zagadnienia, a jej integralną część stanowią dwa niewydane dotąd antyheretyckie dzieła Stanisława ze Skarbimierza "Contra haeresim" i "Ad eliminandum".

Spis treści

Sprzedaż książki prowadzi TN Societas Vistulana.